top of page

Opšti kursevi

Kursevi za decu
Deca Anglia

Najmlađi polaznici naše škole pohađaju Kindergarten nivoe i kreću u avanturu sa svega 5 godina. Nastava je zasnovana na komunikativnom pristupu jeziku sa akcentom na osposobljavanju polaznika da se koriste engleskim jezikom u raznovrsnim životnim situacijama. To se postiže upotrebom raznih komunikativnih aktivnosti poput edukativnih i zabavnih igara, pesmica, kratkih priča, simulacija različitih poznatih situacija, glume, projekata, integrisanja elemenata drugih školskih predmeta.

Učenici su aktivno angažovani tokom celog časa i podstiču se da učestvuju u svim etapama časa i samim tim doprinose stvaranju prijatne i kreativne atmosfere u učionici koja postaje više od mesta za usvajanje jezika, postaje mesto za izražavanje na stranom jeziku, mesto za zabavne, edukativne i društvene aktivnosti.

Budući da se radi u grupama do makismalno osam polaznika, profesor može da se posveti svakom detetu pojedinačno i da neguje dominantnu vrstu inteligencije kod deteta i samim tim da pospeši njegov ili njen napredak.

Kursevi za odrasle

S obzirom na to da je jezik pre svega sredstvo komunikacije, akcenat je na usvajanju jezika kroz komunikaciju: na usvajanje što većeg broja reči, savladavanje predviđenih gramatičkih struktura, savladavanje izgovora i razvijanje komunikativnih veština i strategija u konkretnim jezičkim situacijama. Svaki kurs predviđa razvoj sve četiri jezičke veštine: govor, slušanje (razumevanje govora), čitanje (razumevanje pisanog teksta) i pisanje.

 

Radi određivanja nivoa znanja i formiranja grupa polaznika na istom nivou, obavezno je testiranje pre početka kursa. Testitanje obuhvata pismenu proveru znanja i usmenu proveru ukoliko je potrebno. Za polaznike koji se upisuju na neki od kurseva u našoj školi testiranje se ne naplaćuje.

Nastava se odvija u malim grupama do 8 polaznika. Pored nastave u grupama, organizujemo i individualnu nastavu na zahtev polaznika.

Naša škola i naš tim su posvećeni napredovanju u radu i zbog toga se stalno usavršavamo kroz seminare, radionice, konferencije i kurseve. U okviru poslednjeg projekta usavršavanja koji smo ostvarili, pod naslovom "Angažovanje odraslih polaznika: kreativnost, interaktivna nastava i strategije upravljanja nastavnim procesom", tri profesora je pohađalo međunarodnu obuku sa posebnim osvrtom na nove nastavne metode i upotrebu tehnologije u nastavi. Ovaj projekat za usavršavanje naših profesora je realizovan u okviru Erasmus+ programa.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg
Odrasli Anglia
bottom of page